Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN Q

Qua Bối Dưỡng Vinh Thang

Qua Đậu Tán
Qua Đế Đào Nhân Hồng Hoa Thang
Qua Đế Súc Tỵ Phương
Qua Đế Tán
Qua Đế TánII
Qua Đế TánII2
Qua Đế TánIII
Qua Đế TánIV
Qua Đế Tán Phục Phương
Qua Đế Tán V
Qua Đế Thang
Qua Đế ThangII
Quá Kỳ Ẩm
Qua Lâu Bán Hạ Hoàn
Qua Lâu Chỉ Thực Thang
Qua Lâu Chỉ Thực ThangII
Qua Lâu Công Anh Thang
Qua Lâu Cù Mạch Hoàn
Qua Lâu Hạnh Liên Hoàn
Qua Lâu hoàn
Qua Lâu mẫu lệ tán
Qua Lâu ngưu bàng thang
Qua Lâu ngưu bàng thangII
Qua Lâu nhũ hương tán
Qua Lâu Phỉ Bạch Bạch Tửu
Qua Lâu Phỉ Bạch Bán Hạ Thang
Qua Lâu quế chi thang
Qua Lâu tán
Qua Lâu Tán Gia Vị
Qua Lâu TánII
Qua Lâu TánIII
Qua Lâu TánIV
Qua Lâu TánV
Qua Lâu TánVI
Qua Lâu TánVII
Qua Lâu Thác Lý Thang
Qua Lâu Thang
Qua Lâu ThangII
Qua Lâu Thanh Đại Hoàn
Qua Lâu Thực Hoàn
Qua Liên Hoàn
Quan Âm Cứu Khổ Đơn
Quan Âm Mộng Thụ Phương
Quan Âm Nhân Sâm Hồ Đào Thang
Quan Âm Tán
Quan Âm Ứng Mộng Tán
Quán Chúng Thang
Quảng Đơn
Qua Nhân Khu Điều Thang
Quân Khí Ẩm
Quân Khí Bát Tiên Thang
Quân Khí tán
Quân Khí tánII
Quân Khí tánIII
Quân Khí tánIV
Quân Linh Thang
Quân Phác Hoàn
Quản Phúc Thống Nghiệm Phương
Quan Tâm Trục Ứ Thang
Quất Bán Chỉ Truật Hoàn
Quất Bán Quế Linh Chỉ Khương Thang
Quất Bì Bán Hạ Thang
Quất Bì Bán Hạ Thang II
Quất Bì Bính
Quất Bì Can Khương Thang
Quất Bì Chỉ Thực Sinh Khương Thang
Quất Bì Chỉ Truật Hoàn
Quất Bì Ma Nhân Hoàn
Quất Bì Ngũ Vị Tử Thang
Quất Bì Phòng Kỷ Thang
Quất Bì Tán
Quất Bì Thang
Quất Bì Thang II
Quất Bì Thang III
Quất Bì Thang V
Quất Bì Thang VI
Quất Bì Thang VII
Quất Bì Thang VIII
Quất Bì Thù Liên Tán

Quất Bì Trúc Nhự Thang
Quất Bì Trúc Nhự ThangII
Quất Bì Trúc Nhự ThangIII
Quất Bì Vị Linh Thang
Quất Chỉ Khương Thang
Quất Chỉ Sinh Khương Thang
Quất Diệp Quát Lâu Tán
Quất diệp tán
Quất diệp thang
Quát Đờm An Vị Tán
Quất hạch hoàn
Quất hạch hoànII
Quất hạch hoànIII
Quất hạch tán
Quất hạch thang
Quất Hạnh Hoàn
Quất Hồng Thang
Quất Hương Hoàn
Quất Khương Hoàn
Quát Lâu Căn Tán
Quát Lâu Căn Tán II
Quát Lâu Căn Thang
Quát Lâu Căn ThangII
Quát Lâu Căn ThangIII
Quát Lâu Căn ThangIV
Quát Lâu Cù Mạch Hoàn
Quát Lâu ngưu bàng thang
Quát Lâu Phỉ Bạch Bạch Tửu
Quát Lâu Phỉ Bạch Bạch bán hạ thang
Quát Lâu Phỉ Bạch Bạch quế chi thang
Quát Lâu quế chi thang
Quát Lâu tán
Quát Lâu tánII
Quát Lâu tánIII
Quát Lâu tánIV
Quát Lâu tánIV2
Quát Lâu tánIV3
Quát Lâu tánIV4
Quát Lâu tán V
Quát Lâu tán VI
Quát Lâu thang
Quát Lâu thang II
Quát Lâu thang III
Quát Lâu thang IV
Quát Lâu Tử Tán
Quất Liên Hoàn
Quất Quy Hoàn
Quất Sâm Ẩm
Quất Sâm tán
Quất hạch thang
Quất Tô Thang
Quất Truật Tứ Vật Thang
Qua Tử Tán
Qua Tỳ Tán
Quế Cam Long Mẫu Thang
Quế Cam Trà
Quế Cầm Tứ Vật Thang
Quế Chi Bạch Hổ Thang
Quế Chi bán hạ thang
Quế Chi Cam Lộ Ẩm
Quế Chi Cam Lộ Ẩm II
Quế Chi Cam Phụ Thang
Quế Chi Cam Thảo Long Cốt Mẫu Lệ Thang
Quế Chi Cam Thảo Thang
Quế Chi Cát căn thang
Quế Chi đại hoàng thang
Quế Chi đào nhân thang
Quế Chi đào nhân thangII
Quế Chi gia bán hạ thang
Quế Chi Gia Cát Cánh Thang
QUẾ CHI GIA CÁT CǍN THANG
Quế Chi Gia Cát Căn Thang
Quế Chi Gia Đại Hoàng Thang
Quế Chi Gia Đương Quy Thang
Quế Chi Gia Đương Quy Thược Dược Thang
QUẾ CHI GIA HẬU PHÁC HẠNH NHÂN THANG
Quế Chi Gia Hậu Phác Hạnh Nhân Thang
QUẾ CHI GIA HOÀNG KỲ THANG
QUẾ CHI GIA HOÀNG KỲ THANG
Quế Chi Giải Độc Thang
Quế Chi Gia Long Cốt Mẫu Lệ Thang
Quế Chi Gia Phụ Tử Hồng Hoa Thang
Quế Chi Gia Phụ Tử thang
Quế Chi Gia qua lâu thang
Quế Chi Gia Quế Thang
Quế Chi Gia Quy Thược Thang
Quế Chi Gia thược dược đại hoàng thang
Quế Chi Gia thược dược đại hoàng thang
Quế Chi Gia thược phòng phong phòng kỷ
Quế Chi Gia thược dược sinh khương nhân sâm
Quế Chi Gia thược dược thang
Quế Chi Gia thược dược thang
Quế Chi Gia thược dược thangII
QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC SINH KHƯƠNG NHÂN SÂM THANG
QUẾ CHI GIA TRUẬT PHỤ THANG
Quế Chi Gia Xuyên Khung Phòng Phong Thang
Quế Chi Hòa Doanh Tán
Quế Chi Hoàng cầm thang
Quế Chi Hoàng cầm thangII
Quế Chi Hoàng kỳ thang
Quế Chi khương hoạt thang
Quế Chi Khương Phụ Thang
Quế Chi Khứ Quế Gia Phục Linh Bạch Truật Th
Quế Chi Khứ Quế Gia Bạch Truật Th
Quế Chi Khứ Thược Dược Gia Ma Hoàng Phụ Tử
Quế Chi Khứ Thược Dược Gia Phụ Tử Thang
Quế Chi Khứ Thược Dược Gia Tạo Giáp Thang
Quế Chi Khứ Thược Dược Gia Thục Tất Mẫu Lệ
Quế Chi Khứ Thược Dược thang
QUẾ CHI GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANG
QUẾ CHI GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANg gia giảm
Quế Chi Ma Hoàng Các Bán Thang
Quế Chi Ngũ Vật Thang
Quế Chi nhân sâm thang
Quế Chi nhân sâm thang
Quế Chi Nhị Ma Hoàng Nhất Thang
Quế Chi Nhị Việt Tỳ Nhất Thang
Quế Chi Phòng Khung Thang
Quế Chi Phòng hong Thang
Quế Chi Phục linh hoàn
Quế Chi Phục linh hoàn
QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN LIỆU GIA Ý DĨ NHÂN
QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN
QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN LIỆU GIA Ý DĨ NHÂN 
QUẾ CHI PHụ tử thang
QUẾ CHI PHụ tử thang
QUẾ CHI sài hồ thang
Quế Chi Sinh Khương Chỉ Thực Thang
quế chi tán
Quế Chi Tân Gia Thang
Quế Chi TánII
Quế Chi Thạch cao thang
Quế Chi Thang
Quế Chi Thang
Quế Chi Thang gi vị
Quế Chi ThangII
Quế Chi Thực Phụ Thang
Quế Chi Thược dược thang
Quế Chi Thược dược thangII
Quế Chi Thược dược thangIII
Quế Chi Thược dược tri mẫu thang
Quế Chi Trị Thương Thang
Quế Chi Tục Mệnh Thang
Quế Chi Tục Mệnh Thang
Quế Chi Tứ vật thang
Quế Hoa Tán
Quế Hồng Đào Xích Thang
Quế Hương Hoàn
Quế Hương HoànII
Quế Hương tán
Quế Hương tán II
Quế Hương tán II2
Quế Hương tán III
Quế Hương tán IV
Quế Khung Thang
Quế Khương Thảo Táo Hoàng Tân Phụ Tử Thang
Quế Linh Ẩm
Quế Linh Bạch Truật Hoàn
Quế Linh Bạch Truật tán
Quế Linh Bạch Truật tánII
Quế Linh Cam Lộ Ẩm
Quế Linh Cam Lộ ẨmII
Quế Linh Cam Lộ tán
Quế Linh Cam Lộ tánII
Quế Linh Cam truật thang
Quế Linh Cam truật thang
Quế Linh hoàn
Quế Linh Ngũ Vị Cam Thảo Khứ Quế Gia Khương
Quế Linh Ngũ Vị Cam Thảo thang
Quế Linh Thần Truật Thang
QUẾ MA CÁC BÁN THANG
quế ô thang gia vị
Quế Phách Điều Kinh Tán
Quế Phụ Bát Vị Hoàn
Quế Phụ Đình Lịch Thang
Quế Phụ hoàn
Quế Phụ hoànII
Quế Phụ hoànIII
Quế Phụ Lý Trung Thang
Quế Phụ Lý Trung Thang Gia Vị
Quế Phụ tán
Quế Phụ thang
Quế Phụ thangII
Quế Phụ thangII
Quế Phụ Tục Mệnh Thang
Quế Phụ Tục Mệnh Thang
Quế Tâm Bạch Truật Thang
Quế Tâm hoàn
Quế Tâm phục linh hoàn
Quế Tâm tán
Quế Tâm thang
Quế Tâm thangII
Quế Tinh Phương
Quế Tinh tán
Quế Truật Nhị Trần Thang
Quế Xạ Tán
QUY TỲ THANG
Qui Thược Lục Quân Tử Thang
Qui Thược Lục Quân Tử Thang
Quy Bá Địa Hoàng Hoàn
Quy Bá hoàn
Quy Bá Khương Chi Hoàn
Quy Bản Hoàn
Quy Bối Hoàn
Quy Bối HoànII
Quỳ Căn Tán
Quy Chưởng Địa Hoàng Hoàn
Quy Địa A Giao Thang
Quy Địa Dưỡng Vinh Thang
Quy Địa Nhị Trần Thang
Quy Địa Tư Huyết Thang
Quy Dưỡng Tâm Tỳ Thang
Quyên Ẩm Chỉ Thực Hoàn
Quyên Ẩm Lục Thần Thang
Quyên Ẩm Vạn Linh Thang
Quyển Liêm Tán
Quyên tý thang
Quyên tý thang gia giảm
Quyên tý thangII
Quyết Lưu Thang
Quyết Minh Dạ Linh Hoàn
Quyết Minh Hoàn
Quyết Tân Tiễn
Quyết Thủy Thang
Quy Giao Thang
Quỳ Giao Thang
Quy Giáp Tán
Quy Giáp TánII
Quỳ Hoa Thang
Quy Hồn Ẩm
Quy Hồn tán
Quy Hung Hoàn
Quy Hung HoànII
Quý Hương Nghiệm Phương
Quy Khí Ẩm
Quy Khí thang
Quy Khung Sâm Kỳ Mạch Vị Thang
Quy Khương Dương Nhục Thang
Quy Khương Thang
QUI KỲ KIẾN TRUNG THANG
Quy Kỳ Ẩm
Quy Kỳ Khương Hoạt Thang
Quy Kỳ Thang
Quy Kỳ Thang II
Quy Liên Thang
Quy Linh Nội Thác Tán
Quy Linh thang
Quy Lộc Bổ Sung Thang
Quy Lộc Nhị Tiên Cao
Quy Lộc Nhị Tiên Giao
Quy Lộc Sâm Kỷ Giao
Quy Mạch Du Thảo Thang
Quy Miết Địa Hoàng Thang
Quy Ngưu Tán
Quy Nguyên Tán
Quy Nguyên TánII
Quy Nguyên TánIII
Quỳnh Ngọc Cao
Quy Nhung Hoàn
Quy Phong Thang
Quy Phụ Hoàn
Quy Quế Hóa Nghịch Thang
Quy Quỳ Thang
Quy Sài Ẩm
Quỳ Thạch Tán
Quy Thần Đơn
Quy Thận Hoàn
Quy Thận thang
Quy Thược Ẩm
Quy Thược Cam Mạch Thang
Quy Thược Địa Giáp Thang
Quy Thược Địa Hoàng Hoàn
Quy Thược Địa Hoàng Thang
Quy Thược Dị Công Thang
Quy Thược Hồng Hoa Tán
Quy Thược Hồng Hoa Tán
Quy Thược Lục Quân Tử Thang
Quy Thược Thiên Địa Tiễn
Quy Tiêm Thang
Quỳ Trà Ẩm
Quy Truật Tán
Quỳ Tử Phục Linh Tán
Quỳ Tử Tán
Quỳ Tử TánII
Quỳ Tử TánIII
Quỳ Tử TánIV
Quỳ Tử Thang
Quỳ Tử Thang
Quỳ Tử ThangII
Quỳ Tử ThangII2
Quỳ Tử ThangII23
Quỳ Tử ThangIV
Quy Tỳ Gia Vị Thang
quy tỳ thang
Quy Tỳ Thang Điều Thần Sa Hổ Phách Mạt
Quy Tỳ Thang Gia Chu Sa Long Xỉ
Quy Tỳ Thang Gia Giảm
Quy Tỳ Thang II
Quy Tỳ Thang III
Quy Viên Tiên Tửu
Quy Vĩ Hoàn
Quy Vĩ Trạch Lan Thang
Quy Xác Tán


Tham khảo mua bán bài thuốc:

(Chương trình dành riêng cho đồng nghiệp giúp mua được bài thuốc đủ vị và chất lượng tốt)

Bài thuốc NÀY gồm các vị thuốc là thuốc đã được bào chế theo Tiêu chuẩn NHT, và được ngành y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng theo chuẩn Dược điển Việt Nam.

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn:gọi 18006834 để báo giá

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn GACP-WHO) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn: sẽ có giá cao hơn giá trên (liên hệ để biết thêm chi tiết)

Cập nhật ngày 16/1/2017

Tùy theo thời điểm, giá bán có thể thay đổi.

Cách thức mua:

+Khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ phòng khám

+Mua trực tuyến: Thuốc được chuyển qua đường bưu điện, khi nhận được thuốc khách hàng mới phải thanh toán ( gọi 18006834 - Hỗ trợ phí vận chuyển khi mua từ 1,5 triệu vnđ trở lên).

 

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

 
Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Đầu trang Chế độ ăn