Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN M

Mạch Đông Bình Phế Ẩm
Mạch Đông Dưỡng Vinh Thang
Mạch Đông Sinh Tân Ẩm
Mạch Đông Táo Nhân Thang
Mạch Đông Thang
Mạch Đông Thang II
Mạch Đông Thanh Phế Ẩm
Mạch Đông Thanh Phế Ẩm II
Mạch Môn Đông Ẩm
Mạch Môn Đông Ẩm II
Mạch Môn Đông Ẩm III
Mạch Môn Đông Ẩm Tử
Mạch Môn Đông Ẩm Tử II
Mạch Môn Đông Hoàn
Mạch Môn Đông Hoàn II
Mạch Môn Đông Lý Trung Thang
Mạch Môn Đông Tán
Mạch Môn Đông Tán II
Mạch Môn Đông Tán III
Mạch Môn Đông Tán IV
Mạch Môn Đông Tán V
Mạch Môn Đông Thang
Mạch Môn Đông Thang II
Mạch Môn Đông Thang III
Mạch Môn Đông Thang IV
Mạch Môn Đông Thang V
Mạch Môn Đông Thang V2
Mạch Môn Đông Thang VI
Mạch Nghiệt Hoàn
Mạch Nha Tiễn
Mạch Quản Viêm Ngoại Tẩy Tễ
Mạch Thang Tán
Mạch Thiên Thang
Mạch Tiễn Tán
Mạch Vị Địa Hoàng Thang
Mạch Đông Ẩm Tử
Ma Du Xát Pháp
Ma Hạnh Cam Phiến Gia Vị
MA HẠNH CAM THẠCH THANG
Ma Hạnh Cam Thảo Thang
Ma Hạnh Chỉ Khái Thang
Ma Hạnh Nhị Tam Thang
Ma Hạnh Phế Viêm Thang
BẢNG TRA CỨU BÀI THUỐC
MA HẠNH Ý CAM THANG
Ma Hoàng Ẩm
Ma Hoàng Ẩm II
Ma Hoàng Bạch Truật Thang
Ma Hoàng Bạch Truật Thang II
Ma Hoàng Căn Tán
Ma Hoàng Căn Tán II
Ma Hoàng Căn Thang
Ma Hoàng Căn Thang II
Ma Hoàng Định Suyễn Thang
Ma Hoàng Định Suyễn Thang II
Ma Hoàng Gia Cát Cánh Thang
Ma Hoàng Giải Cơ Thang
Ma Hoàng Gia Truật Thang
Ma Hoàng Hạnh Nhân Cam Thảo Thạch Cao Thang
Ma Hoàng Hạnh Nhân Thang
Ma Hoàng Hạnh Nhân Ý Dĩ Cam Thảo Thang
Ma Hoàng Hoàng Cầm Thang
Ma Hoàng Ích Trí Thang
Ma Hoàng Khương Hoạt Thang
Ma Hoàng Liên Diêu Xích Tiểu Đậu Thang
Ma Hoàng Liên Kiều Thang
Ma Hoàng Ngô Thù Du Thang
Ma Hoàng Ngô Thù Du Thang II
Ma Hoàng Nhân Sâm Thược Dược Thang
Ma Hoàng Ôn Tý Thang
Ma Hoàng Phục Tiễn Thang
Ma Hoàng Phụ Tử Cam Thảo Thang
Ma Hoàng Phụ Tử Tế Tân Thang
Ma Hoàng Phụ Tử Thang
Ma Hoàng Phụ Tử Thang II
Ma Hoàng Quế Chi Thang
Ma hoàng quế chi thang II
Ma Hoàng Quế Chi Thang III
Ma Hoàng Sài Hồ Thăng Ma Thang
Ma Hoàng Tả Kinh Thang
Ma Hoàng Tán
Ma Hoàng Tán II
Ma Hoàng Tán III
Ma Hoàng Tán III2
Ma Hoàng Tán IV
MA HOÀNG THANG
MA HOÀNG THANG
MA HOÀNG THANG GIA VỊ
Ma hoàng thang II
ma hoàng thang III
ma hoàng thang IV
ma hoàng thang IV2
Ma hoàng thang IV3
Ma Hoàng Thăng Ma Thang
Ma Hoàng Thăng Ma Thang II
Ma Hoàng Thăng Ma Thang III
Ma Hoàng Thăng V
Ma Hoàng Thăng VI
Ma Hoàng Thảo Đậu Khấu Hoàn
Ma Hoàng Thù Du Thang
Ma Hoàng Thương Truật Thang
Ma Hoàng Thương Truật Thang II
Ma Hoàng Thương Truật Thang III
Ma Hoàng Tục Mệnh Thang
Ma Hoàng Tứ Vật Thang
Ma Hoàng Xích Thược Thang
Mai Anh Hy Đậu Hoàn
Mai Hoa Ẩm
Mai Hoa Tán
Mai Hương Ẩm
Mai Nhân Thang
Mai Nhục Tán
Mai Tô Hoàn
Mai Tô Hoàn II
Mai Tô Hoàn III
Mã Minh Tán
Mạn Can Lục Vị Ẩm
Mang Trùng Gia Vị Thang
Ma Nhân Hoàn
Ma Nhân Hoàn II
Ma Nhân Hoàn III
Ma Nhân Hoàn IV
Mạn Kinh Tử Thang
Mao Căn Mộc Tặc Thang
Mao Căn Sinh Địa Thang
Ma Phất Tán
Ma Phất Tán II
Ma Phế Thang
Ma Phong Cao
Ma Phụ Tân Thang Gia Vị
Ma Quế Ẩm
Ma Quế Thang
Mật Đạo Pháp
Mật Mông Hoa Tán
Mật Mông Tán
Mật Tiêu Thang
MA TỬ NHÂN HOÀN
Ma Tử Nhân Hoàn
Ma Tử Tô Tử Chúc
Mã Tỳ Phong Tán
Mẫu Đơn Bì Tán
Mẫu Đơn Hoàn
Mẫu Đơn Tán
Mẫu Đơn Tán II
Mẫu Đơn Thang
Mẫu Kê Sâm Kỳ Thang
Mậu Kỷ Hoàn
Mậu Kỷ Thang
Mẫu Lệ Hoàn
Mẫu Lệ Hoàn I2
Mẫu Lệ Hoàn II
Mẫu Lệ Hoàn II2
Mẫu Lệ Hoàn III
Mẫu Lệ Mạch Môn Thang
Mẫu Lệ Tán
Mẫu Lệ Tán II
Mẫu Lệ Tán III
Mẫu Lệ Thang
Mẫu Lệ Trạch Tả Tán
Mã Xỉ Cầm Liên Thang
Mã Xỉ Hiện Giải Độc Thang
Ma Yêu Đơn
Miên Kiển Tán
Miết Giáp Ẩm Tử
Miết Giáp Tiễn Hoàn
Miết Toán Thang
Minh Hoa Thang
Minh Mục Cố Bản Hoàn
lỗi
Minh Mục Địa Hoàng Hoàn
Minh Mục Địa Hoàng Hoàn II
Minh Mục Hóa Tích Hoàn
Minh Mục Lưu Khí Ẩm
Minh Mục Lưu Khí Thang
Minh Mục Tật Lê Hoàn
Minh Mục Tế Tân Thang
Minh Mục Thượng Thanh Hoàn
Minh Mục Từ Châu Hoàn
Mộc Bát Phương
Mộc Hoa Thang
Mộc Hương Bán Hạ Đơn
Mộc Hương Bán Hạ Hoàn
Mộc Hương Binh Lang Hoàn
Mộc Hương Binh Lang Hoàn II
Mộc Hương Binh Lang Hoàn III
Mộc Hương Binh Lang Hoàn IV
Mộc Hương Binh Lang Hoàn V
Mộc Hương Chỉ Thực Hoàn
Mộc Hương Chỉ Truật Can Khương Hoàn
Mộc Hương Chỉ Truật Hoàn
Mộc Hương Chỉ Xác Hoàn
Mộc Hương Chử Tán
Mộc Hương Đại An Hoàn
Mộc Hương Đạo Khí Thang
Mộc Hương Dị Công Tán
Mộc Hương Dị Công Tán II
Mộc Hương Điều Khí Tán
Mộc Hương Điều Khí Tán II
Mộc Hương Điều Trung Hoàn
Mộc Hương Hóa Khí Thang
Mộc Hương Hoàn
Mộc Hương Hoàn I2
Mộc Hương Hoàn II
Mộc Hương Hoàn III
Mộc Hương Hoàn IV
Mộc Hương Hoàn IV2
Mộc Hương Hoàn V
Mộc Hương Hóa Trệ Thang
Mộc Hương Hòa Trung Thang
Mộc Hương Khoan Trung Thang
Mộc Hương Lỗ Sa Hoàn
Mộc Hương Lưu Khí Ẩm
Mộc Hương Lưu Khí Ẩm II
Mộc Hương Lưu Khí Ẩm III
Mộc Hương Luyện Tử Tán
Mộc Hương Lý Trung Thang
Mộc Hương Nhân Trần Thang
Mộc Hương Phá Khí Tán
Mộc Hương Quân Khí Ẩm
Mộc Hương Quân Khí Tán
Mộc Hương Sinh Địa Bính Uất Phương
Mộc Hương Sinh Hóa Thang
Mộc Hương Tán
Mộc Hương Tán Bí Phương
Mộc Hương Tán II
Mộc Hương Tán III
Mộc Hương Tán IV
Mộc Hương Tán V
Mộc Hương Tán VI
Mộc Hương Tán VII
Mộc Hương Thang
Mộc Hương Thang II
Mộc Hương Thang III
Mộc Hương Thông Khí Tán
Mộc Hương Thuận Khí Ẩm
Mộc Hương Thuận Khí Hoàn
Mộc Hương Thuận Khí Hoàn II
Mộc Hương Thuận Khí Tán
Mộc Hương Thuận Khí Tán II
Mộc Hương Thuận Khí Tán III
Mộc Hương Thuận Khí Thang
Mộc Hương Thược Dược Thang
Mộc Lục Phương
Mộc Ngũ Phương
Mộc Nhất Phương
Mộc Nhị Phương
Mộc Phòng Kỷ Khử Thạch Cao Gia Phục Linh Ma
Mộc Phòng Kỷ Thang
Mộc Phòng Kỷ Thang Gia Vị
Mộc Qua Cốm
Mộc Qua Đan Sâm Thang
Mộc Qua Hoàn
Mộc Qua Hoàn II
Mộc Qua Hoàn III
Mộc Qua Hoàn IV
Mộc Qua Hổ Cốt Hoàn
Mộc Qua Tán
Mộc Qua Thang
Mộc Qua Thù Du Thang
Mộc Qua Tiễn
Mộc Qua Tiễn II
Mộc Qua Tửu
Mộc Tặc Tiễn
Mộc Tặc Tiễn II
Mộc Tam Phương
Mộc Thất Phương
Mộc Thông Nhị Trần Thang
Mộc Thông Tán
Mộc Thông Tán II
Mộc Thông Tán III
Mộc Thông Thang
Mộc Thông Thang II
Mộc Thông Thang III
Mộc Thông Thang IV
Mộc Tứ Phương
Môn Đông Thanh Phế Ẩm
Mông Thạch Cổn Đờm Hoàn
Một Dược Hoàn
Một Dược Tán
Một Dược Tán II
Một Thạch Tử Hoàn

Tham khảo mua bán bài thuốc:

(Chương trình dành riêng cho đồng nghiệp giúp mua được bài thuốc đủ vị và chất lượng tốt)

Bài thuốc NÀY gồm các vị thuốc là thuốc đã được bào chế theo Tiêu chuẩn NHT, và được ngành y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng theo chuẩn Dược điển Việt Nam.

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn:gọi 18006834 để báo giá

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn GACP-WHO) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn: sẽ có giá cao hơn giá trên (liên hệ để biết thêm chi tiết)

Cập nhật ngày 16/1/2017

Tùy theo thời điểm, giá bán có thể thay đổi.

Cách thức mua:

+Khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ phòng khám

+Mua trực tuyến: Thuốc được chuyển qua đường bưu điện, khi nhận được thuốc khách hàng mới phải thanh toán ( gọi 18006834 - Hỗ trợ phí vận chuyển khi mua từ 1,5 triệu vnđ trở lên).

 

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

 
Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Đầu trang Chế độ ăn