HOME MENU
MUA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Phòng khám đông y Nguyễn Hữu Toàn
Địa chỉ:  Số 482 Lô 22 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 84.031.3722083

Bạn muốn đặt mua Đông trùng hạ thảo, Nấm linh chi, An cung ngưu hoàng hoàn với chất lượng đảm bảo tại Phòng Khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn

Bạn hãy gửi thông tin theo form dưới đây

 

<% If Request("submit") <> "" Then errored = false if request("name") = "" then errored = false end if if request("email") = "" then errored = false end if if request("email") <> "" and not IsEmail(request("email")) then errored = false end if if request("subject") = "" then errored = false end if if request("message") = "" then errored = false end if if request("dienthoai") = "" then errored = false end if if not errored then Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = mailHost email = clearUnSafeTags(request("email")) emailHtml = emailHtml & "Email" & email & "" emailHtml = emailHtml & "IP" & request.serverVariables("REMOTE_ADDR") & "" emailHtml = emailHtml & "User Agent" & request.serverVariables("HTTP_USER_AGENT") & "" emailHtml = emailHtml & "" emailHtml = emailHtml & "

Powered by CJ ASP Feedback Form V1.0

" Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = mailHost message = replace(request("message"), VbCrLf, "
") message = clearUnSafeTags(message) subject = clearUnSafeTags(request("subject")) name = clearUnSafeTags(request("name")) name2 = clearUnSafeTags(request("name2")) subject2 = clearUnSafeTags(request("subject2")) email = clearUnSafeTags(request("email")) dienthoai= clearUnSafeTags(request("dienthoai")) diachi= clearUnSafeTags(request("diachi")) emailHtml = "
" emailHtml = emailHtml & "

The following submission was made on the " & date & " at " & time & "

" emailHtml = emailHtml & "" emailHtml = emailHtml & "" Mail.From = email Mail.FromName = name Mail.AddAddress adminEmailAddress Mail.Subject = subject Mail.Body = emailHtml Mail.IsHTML = true success = false On Error Resume Next Mail.Send if Err <> 0 then errors(4) = Err.Description errored = true else success = true end if end if end if if success then thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%name%", name) thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%email%", email) thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%subject%", subject) thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%message%", message) response.write(thankYouMessage) else if errored then response.write("
") response.write(errorMessage) response.write("
    ") for i = lbound(errors) to ubound(errors) if errors(i) <> "" then response.write("
  • " & errors(i) & "
  • ") end if next response.write("
") response.write("
") end if %> ">
Thông tin" & name2 & " " & ngaysinh & " dt " & dienthoai & "
" emailHtml = emailHtml & name & " " & " dt " & dienthoai & "
" emailHtml = emailHtml & "Email: " & email & "
" emailHtml = emailHtml & "" & diachi & "
<% if showRating then %> <% end if %>
Họ tên " size="25">
Email " size="25">
Điện Thoại " size="25">
Địa Chỉ " size="53">
Loại Hộp Số lượng
Nội Dung
 
                            
<% end if %>
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH