Bảng Tra Cứu Huyệt

Vần A
Âm bao Âm lăng tuyền
Âm cốc Âm liêm
Âm đô Âm thi
Âm khích Ân môn
Vần B  
Bạch hoàn du Bế quan
Bàng quang du Bỉnh Phong
Bào hoang Bô lăng
Bất dung Bộc tham
Vần C  
Cách du Chính dinh
Cách quan Chu vinh
Can du Chương môn
Cao hoang Cơ môn
Cấp mạch Côn lôn
Chi âm Công tôn
Chi câu Cư cốt
Chi chính Cư liêu
Chí thất Cư liêu
Chiếu hải Cực tuyền
Vần D  
Dịch môn Dương khê
Du phủ Dương lăng tuyền
Dũng tuyền Dưỡng lão
Dương bạch Dương phu
Dương cốc Dương trì
Dương cương Duy đao
Dương giao  
Vần Đ  
Đại bao Đái mạch
Đại chung Đại nghinh
Đại cư Đại trử
Đại đô Đại trường du
Đại đôn Đầu duy
Đại hách Đầu khiếu âm
Đại lăng Đầu lãm khấp
Vần E  
Ế phong  
Vần G  
Giải khê Giao tín
Gian sử Giáp xa
Vần H  
Hạ cư hư Hoàn khiêu
Hạ liêm Hoang du
Hạ liêu Hoang môn
Hạ quan Hoang môn
Hãm cốc Hoành cốt
Hàm yến Hoạt nhục môn
Hành gian Hội dương
Hậu khê Hội tông
Hiệp bạch Hợp cốc
Hiệp khê Hợp dương
Hòa liêu Hung hương
Hoăc trung Huyền chung
Hoàn cốt Huyên ly
Vần K  
Khâu hư Khúc tuyền
Khế mạch Khúc viên
Khí hải du Khuyết bồn
Khí hộ Kiên liêu
Khí huyệt Kiên ngoại du
Khí xá Kiên ngung
Khí xung Kiên tỉnh
Khích môn Kiên trinh
Khố phòng Kiên trung du
Khổng tối Kim môn
Khúc sai Kinh cốt
Khúc tân Kinh cừ
Khúc trạch Kinh môn
Khúc trì Kỳ môn
Vần L  
Lạc khước Liệt khuyết
Lãi câu Linh đạo
Lao cung Linh khư
Lâu cốc Lư tức
Lê đoài Lương môn
Vần M  
Mục song My xung
Vần N  
Não không Nhật nguyệt
Nghinh hương Nhị gian
Ngoại khâu Nhĩ môn
Ngoại lăng Nhiên cốc
Ngoại quan Nhũ căn
Ngọc chẩm Nhu du
Ngũ lý Nhu hôi
Ngư tế Nhũ trung
Ngũ xứ Nội đình
Nhân nghênh Nội quan
Vần Ô  
Ốc ế Ôn lưu
Vần P  
Phách hộ Phù đốt
Phế du Phù kích
Phi dương Phụ phân
Phong long Phủ xá
Phong môn Phúc ai
Phong thi Phúc kết
Phong trì Phục lưu
Phù bạch Phục thố
Vần Q  
Quan môn Quy lai
Quan nguyên du Quyền liêu
Quang minh  Quyết âm du
Quang xung  
Vần S  
Suất cốc  
Vần U  
U môn Ủy trung
Ưng song Uyển cốt
Ủy dương  Uyên dịch
Vần V  
Vân môn V Hương
Vị du  
Vần X  
Xích trạch Xung môn
Xung dương  
Vần Y  
Y Hy       Ý xá