Trang Chủ Menu

 

 

HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA SẢN PHẨM U NÃO HOÀN

Cách 1: Đến trực tiếp 1 trong 2 cơ sở của phòng khám để mua thuốc

Cơ sở 1: Số 482 lô 22C, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Cơ sở 2: Số 16, lô 1B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách 2: Gọi điện trực tiếp tới Hotline: 0317300111 -19006834 để được tư vấn chi tiết về thuốc u não hoàn, cách sử dụng, cách thức mua thuốc

- Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua zalo: 10912759613. Hoặc qua địa chỉ facebook của phòng khám: https://www.facebook.com/Phongkhamdongynguyenhuutoan.thaythuoccuaban/

Cách 3: Bạn điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau. Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng, phòng khám sẽ liên hệ với bạn để chuyển thuốc cho bạn.

 

<% If Request("submit") <> "" Then errored = false if request("name") = "" then errored = false end if if request("email") = "" then errored = false end if if request("email") <> "" and not IsEmail(request("email")) then errored = false end if if request("subject") = "" then errored = false end if if request("message") = "" then errored = false end if if request("dienthoai") = "" then errored = false end if if not errored then Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = mailHost email = clearUnSafeTags(request("email")) emailHtml = emailHtml & "Email" & email & "" emailHtml = emailHtml & "IP" & request.serverVariables("REMOTE_ADDR") & "" emailHtml = emailHtml & "User Agent" & request.serverVariables("HTTP_USER_AGENT") & "" emailHtml = emailHtml & "" emailHtml = emailHtml & "

Powered by CJ ASP Feedback Form V1.0

" Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = mailHost message = replace(request("message"), VbCrLf, "
") message = clearUnSafeTags(message) subject = clearUnSafeTags(request("subject")) name = clearUnSafeTags(request("name")) name2 = clearUnSafeTags(request("name2")) subject2 = clearUnSafeTags(request("subject2")) email = clearUnSafeTags(request("email")) dienthoai= clearUnSafeTags(request("dienthoai")) diachi= clearUnSafeTags(request("diachi")) emailHtml = "
" emailHtml = emailHtml & "

The following submission was made on the " & date & " at " & time & "

" emailHtml = emailHtml & "" emailHtml = emailHtml & "" Mail.From = email Mail.FromName = name Mail.AddAddress adminEmailAddress Mail.Subject = subject Mail.Body = emailHtml Mail.IsHTML = true success = false On Error Resume Next Mail.Send if Err <> 0 then errors(4) = Err.Description errored = true else success = true end if end if end if if success then thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%name%", name) thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%email%", email) thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%subject%", subject) thankYouMessage = Replace(thankYouMessage, "%message%", message) response.write(thankYouMessage) else if errored then response.write("
") response.write(errorMessage) response.write("
    ") for i = lbound(errors) to ubound(errors) if errors(i) <> "" then response.write("
  • " & errors(i) & "
  • ") end if next response.write("
") response.write("
") end if %> ">
Thông tin" & name2 & " " & ngaysinh & " dt " & dienthoai & "
" emailHtml = emailHtml & name & " " & " dt " & dienthoai & "
" emailHtml = emailHtml & "Email: " & email & "
" emailHtml = emailHtml & "" & diachi & "
<% if showRating then %> <% end if %>
Họ tên " size="25">
Email " size="25">
Điện Thoại " size="25">
Địa Chỉ " size="25">
Loại Hộp  
Số lượng    
Nội Dung
 
                            
<% end if %>

    Cảm ơn bạn!

 

Để được tư vấn sức khỏe nhanh chóng, chính xác bạn hãy vào trang https://www.thaythuoccuaban.com/benhan.asp

Nói chuyện trực tiếp với bác sĩ qua số: 19006834 - 0317300111

Alexa Certified Site Stats for thaythuoccuaban.com