HOME MENU

Kỳ Cúc Địa Hoàng HoànY cấp
Kỷ cúc địa hoàng hoàn Đan bì 12 Bạch linh 12 Trạch tả 12
Thục địa 32 Sơn thù 16 Hoài sơn 16 Kỉ tử 12
Cúc hoa 12            
               
Can thận suy, huyễn vựng, cao huyết áp, giảm thị lực